TAPA

Wat is TAPA?

De vereniging Transported Asset Protection Association (TAPA) is een uniek forum dat wereldwijd producenten, logistiek dienstverleners, vervoerders, politie en justitie en andere belanghebbenden verenigt met het gemeenschappelijke doel de verliezen in de logistieke keten te beperken.

TAPA werd in 1997 opgericht in de Verenigde Staten van Amerika. Naast TAPA Americas en Asia is er ook TAPA EMEA, sinds mei 1999. EMEA staat voor Europe, Middle East and Africa.

TAPA richt zich op de beveiliging van de logistieke keten van hoogwaardige producten en beoogt bij te dragen aan het verminderen van verliezen tijdens productie, transport en distributie van hightech producten.

Veel grote elektronicaverladers stellen aan vervoerders de eis om TAPA gecertificeerd te zijn.

Hoe kan TAPA uw bedrijf helpen bij het bestrijden van ladingdiefstal?

De TAPA Security Requirements worden wereldwijd erkend als industriestandaard voor vrachtfaciliteiten en transportbeveiliging.

TAPA’s Incidenten Informatie Service (IIS) verzamelt en verspreidt continue gegevens over ladingdiefstallen waarmee u “hotspots” kunt vermijden, beter uw goederen kunt beschermen en indien nodig, zelf incidenten kunt rapporteren en gestolen goederen kunt traceren.

TAPA heeft contacten op het hoogste niveau bij de relevante regeringsinstanties, politie en justitie om in de ledenbehoeften te voorzien in de campagne ter bestrijding van criminaliteit.

Als u hoogwaardige goederen produceert of logistieke dan wel transportdiensten voor dit soort goederen verzorgt, is het TAPA lidmaatschap een succesfactor; beveiliging van uw goederen, klanttevredenheid, het beschermen van de reputatie van uw bedrijf en verbetering van uw financiële prestatie.

TAPA statistieken bewijzen dat er aantoonbaar verliezen beperkt worden door de leden, in vergelijking tot de overige spelers in de industrie.

TAPA: TSR, FSR en TACSS

TAPA heeft security voorschriften beschreven in de zogenaamde Trucking Security Requirements (TSR), Facility Security Requirements (FSR) en de TAPA Air Cargo Security Standards TACSS.

TAPA:TSR

De TAPA-eisen voor wegvervoersveiligheid (TAPA TSR) specificeren de aanvaardbare minimumnormen voor veiligheid in de hele leveringsketen, waarbij gebruikgemaakt wordt van wegvervoer alsook de daarmee samenhangende activiteiten, inclusief de methoden die worden gebruikt om deze normen te handhaven.

De TAPA TSR’s geven een overzicht van de processen en specificaties die noodzakelijk zijn voor uw leveranciers om de overeenstemming van hun vervoersactiviteiten te bereiken. Ze zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat uw kostbare goederen veilig worden vervoerd over de hele wereld.

Een logistiekcertificaat van TAPA vormt een belangrijke schakel in het beheer van uw leveringsketen waarmee u laat zien dat u serieus werk maakt van het vergroten en verbeteren van de veiligheid, maar ook dat u aan de eisen van uw klanten wilt voldoen.

TAPA:FSR

De FSR (Bedrijfs Beveiligingsvereisten) zijn ontstaan om diefstal van gevoelige producten en goederen te voorkomen tijdens hun verblijf in (opslag)loodsen. Deze vereisten beschrijven de processen en specificaties voor bijvoorbeeld loodsen waar goederen van derden staan die verzameld worden en weggestuurd ( Third party logistics).

Waarom TAPA?

Er zijn diverse redenen voor een organisatie om meer aandacht voor veiligheid te hebben. Denk hierbij aan terroristische dreigingen, geknoei met lading en de toename van diefstal van waardevolle ladingen. Er worden dan ook steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid van lading gedurende transport en opslag.

Om te bewijzen dat een organisatie aan alle eisen voldoet en om de risico’s te minimaliseren, wordt steeds vaker geëist dat de beveiliging van goederen gegarandeerd wordt.

Met TAPA certificeringen geeft een organisatie aan:

 • zich bewust te zijn van beveiligingsrisico’s en maatregelen te nemen om deze risico’s te beheersen;
 • te werken aan kwaliteit;
 • te werken aan de beveiliging van terrein, warehouse en/of wagenpark;
 • getraind en dus competent personeel te hebben;
 • professionele communicatiemiddelen te gebruiken;
 • een professionele en betrouwbare partner te zijn.

Wat doet SQA-T?

SQA-T helpt u bij het voldoen aan de eisen in de TAPA TSR en FSR en het bereiken van deze certificering.

SQA-T kan u compleet ontzorgen, maar SQA-T kan ook alleen ondersteuning bieden op die onderdelen waar u intern moeite mee heeft of waar u door tijdgebrek simpelweg niet aan toekomt.

SQA-T stelt een praktisch systeem op, tegen een vooraf vastgesteld bedrag en een vooraf afgesproken termijn. Als u al over een bestaand managementsysteem beschikt, bekijkt SQA-T de mogelijkheden om alle voor TAPA noodzakelijke informatie in uw bestaande systeem te integreren.

Hoe werkt SQA-T?

SQA-T kijkt samen met u naar uw wensen en naar wat er allemaal moet gebeuren om het gewenste certificaat te behalen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan wordt met u besproken en u bepaalt vervolgens zelf welke onderdelen SQA-T voor haar rekening neemt en welke onderdelen de organisatie zelf oppakt. Op deze manier blijven de kosten beheerst.

Mogelijke stappen uit het stappenplan:

 • GAP-analyse waarbij huidige situatie van de organisatie beoordeeld wordt;
 • Plan van Aanpak;
 • Verbeteren van bestaande kwaliteitssysteem;
 • Opstellen veiligheidsplan;
 • Implementatie;
 • Training van personeel; persoonlijk of via e-learning;
 • Bedrijfsvoorlichting;
 • Audit voorbereiden;
 • Audit begeleiden;
 • Aanpassen eventuele tekortkomingen en/of verbeterpunten.

Contact met SQA-T

Wilt u meer informatie over TAPA, over managementsytemen of over wat SQA-T hierin voor u kan betekenen? Stuur een e-mail naar info@sqa-t of neem telefonisch contact op via 06 57 32 22 11.

Neem contact op